Wednesday, September 22, 2010

Posts from facebook... that show Taiwanese culture


Kin-á-ji̍t sī Peh-go̍eh-cheh. Góa tńg-gōa-ke khòaⁿ pē-bú. Góa chah nn̄g-pau ka-pi hō͘ in, soah-bóe--á ōaⁿ chi̍t-tui mi̍h-kiāⁿ tò-tńg-lâi. Lāng kóng cha-bó͘-kiáⁿ-chha̍t tio̍h-sī án-ne. :)

今仔日是八月節, 我轉外家看爸母. 我扎兩包咖啡乎in, 煞尾仔換一堆物件倒轉來, 人講查某囝賊著是按呢. :)

It's moon festival day today, i went back to my parents' place to visit them. i brought them 2 packs of coffee beans, but when i left, they gave me plenty of things, well, it is what "daughter thief" exactly means. :)

- Marcie Lee, Taipei, TAIWAN

No comments: