Monday, May 18, 2015

Taiwanese (Hoklo) Language Books by date of publication

1566, 1589, 1600  Hokkien Language Works from the Manila, Philippines reprinted with English Commentary in The Classic Theatre and Art Songs of South Fukien -- by Piet Van Der Loon 1992

1913   The Dictionary of the Amoy Vernacular: Spoken thoughout the Prefectures of Chin-chiu, Chiang-chiu and Formosa (Taiwan) -- Kam Uî-lîm (Rev. William  Campbell)
1916 (NT), 1932 (OT)    Sin-Kū-Iok ê Sèng-keng -- Translation Edited by Thomas Barclay (Pa-khek-lé )
1924    Sun-tāi ê Lâi-le̍k kap I ê Su-siúⁿ -- Kim-chíⁿ Ûi-i-lông (tù), Gô• Khó-chiok (hoan-e̍k)
1925    Cha̍p-hāng Koán-kiàn -- Chhòa Pôe-hóe (tù)
1927    Thian-lō• Chí-bêng -- Iûⁿ Kek-hui (Dr. Griffith John) (tù)
1937    Tī Chú ê Kha-thâu-u ē -- Sat-hu Sun-tāi (tù), Chiu Bûn-tia̍t (e̍k) [translation of At the Master's Feet - by Sadhu Sundar Singh]
1949    Pôe-chhan-chía Kàu-pán -- Gô• Chheng-ek

1950   Siōng-tè Siáⁿ-sū Ēng Bú-tì (biographical sketch of D.L. Moody) -- Iûⁿ Chiau-gī 

1951    Sìn-gióng Seng-oa̍h ê Pêng-iú: Pe̍h-oē-jī Tho̍k-pún, Hàn-bûn Chū-si̍p-su -- Lîm Chài-thiam
1951    Ji̍t-siông ê Seng-oa̍h --  Sèng-keng Ìn-chēng-hōe
1951    Saⁿ-kap bat Jī bat Tō-lí -- Ruth Nowack
1952    Thoân Chóng Pò•-tō-chi̍p -- Tâi-oân Thoân-kàu-su Chóng-hōe
1953    Sió Pêng-iú Koa Chi̍p -- 白勵志

1954  Âng Lô-pek - Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā

1954    Chhì-á-lāi ê Pek-ha̍p-hoe -- Lōa Jîn-seng 
1954    Pi̍t Siâ Kui Chèng -- Hô Hi-jîn
1955    Ki-tok-tô•  kap Tâi-oân Koàn-sio̍k -- Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā
1955    Hoâi-tek-hui ê Toān-kì -- Lōa Jîn-seng
1950's  I Chhōa In Chhut -- Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā

1957    Pù-lâng kap Lia̍p-sat-lō• -- N̂g Hoâi-un 
1957    Bê-lō• ê Lâng -- N̂g Hoâi-un 
1958    Múi-ji̍t ê Kî-tó -- Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā
1959    Lêng-bi̍t -- Bo̍k An-sìn, Iûⁿ Se̍k-lîm
1960    Pe̍h-ōe-jī Sin Khò-pún -- Tân Kong-hui (tù)
1960    Tō-lí Kò•-su Chi̍p (Stories for Sermons and Catechetical Instructions) - Maryknoll Taichung Language School
1960    Khó-ài ê Siû-jîn -- Lōa Jîn-seng
1960    Jî-tông Kò•-sū Chi̍p -- Tân Kong-hui
1961    Oē-su-bín-su-tek Sió Kàu-lí Būn-tap (Westminster Shorter Catechism) -- translated by N̂g Chú-gī
1961    Kám-tōng ê Kò•-sū -- Tâi-oân Soan-tō-siā
1962    Ki-tok-kàu Iàu-lí Būn-tap (Heidelberg Catechism) -- translated by Tâi-oân Soan-tō-siā
1962    Chin-tō Būn-tap - Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā
1963    Tâi-gí Kò•-sū Chi̍p -- Clarence Engler, Taichung Catholic Diocesan Centerhouse
1963    Lâm Tâi Kàu-hōe-sú -- Iûⁿ Sū-ióng
1963    An Introduction to Chinese Characters in Taiwanese  -- Tân Siā Lē-eng
1964    Sìn-gióng Uí-jîn Lia̍t-toān -- Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò Siā
1967    Kî-tó Chhiú-Chheh: Ūi-tio̍h Kàu-hōe kap Sè-kài -- Sin Sè-kī Soan-kàu Ūn-tōng Liân-lo̍k Tiong-sim
1968   Tòe Tsú ê Lâng ū Hēng-hok: Bông- jîn Kiàn-chèng-chi̍p -- Ko Tiong-hok
1992   Tâi-gí Sin Koa -- Elim Christian Bookstore
1994   Kàu-hōe ê Lé-pài kap Sèng Lé-tián -- Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Sìn-gióng kap Kàu-chè Uí-oân-hōe
1996   Lear Ông -- William Shakespeare (translated into Taiwanese by Tēⁿ Hūi-hun of  5% Tâi-e̍k Kè-oē)
1996   Mī-hún-chhiúⁿ ê Kúi-á -- Harriet Beecher Stowe (translated into Taiwanese by TaiBunun of 5% Tâi-e̍k Kè-oē)
1996   Opera Lāi ê Mô•-sîn-á (Phantom of the Opera) -- Jennifer Bassett (translated into Taiwanese by Loonng of 5% Tâi-e̍k Kè-oē)
1996   Pù-hō•-lâng ê Le̍k-sú -- Loā Hô (translated into Taiwanese by Chhoà Sêng-ûi of 5% Tâi-e̍k Kè-oē)
1997   Ióng-kám ê Aukele -- Vivian L. Thompson (translated into Taiwanese by TaiBunun of 5% Tâi-e̍k Kè-oē)
2000   Khòaⁿ Siáⁿ? -- Abon of 5% Tâi-e̍k Kè-oē
2005   A-hōng-î ê Gō• Tō• ê Khong-kan -- A-hōng (illustrated by Sherry Thompson)
2006   Hong-bô• Kam-chôaⁿ Streams in the Desert -- Mrs. Charles E. Cowman (translated into Taiwanese by Tân Chheng-chùn)
2007   Sè-kài Sin Sèng-si -- The Presbyterian Church in Taiwan
2007  Sin-iok Sèng-Keng: Hiān-tāi Tâi-gú -- The Bible Society of Taiwan
2010   Spoken Hokkien -- Meili Fang
2011   Jī-khòng-it-khòng Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Tâi-oân Kok-sī Hōe-gī Soan-giân The Declaration of the 2010 Conference on Taiwan's National Fate - The Presbyterian Church in Taiwan (Also includes translations in Hakka, Turuku, Amis, Paiwan, Tayal, Bunun, Drekay, Cou, Pinuyumayan, Kavalan, Sakizaya, Mandarin, Japanese, Korean, English, German, French, Portuguese, Spanish)
2013   Tâi-oân Sio̍k-gí Sin-gán-kong -- Tân Su-chiang
2013   Tâi-gú Pe̍h-ōe-jī Sin Kàu-kho-su -- Tīⁿ Jî-gio̍k

Date Unknown  -- Method of  Romanization -- Maryknoll Language Service CenterNo comments: